บทบาทของธุรกิจที่มีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาสังคม

ปัญหาความมั่นคงทางอาหาร ส่งผลกระทบไปทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง ประชาชนไม่ได้รับอาหารที่มีความปลอดภัย และมีโภชนาการที่ดีอย่างเพียงพอ สายธุรกิจสินค้าอุปโภค บริโภค ดำเนินธุรกิจด้วยการส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณค่าอย่างมีคุณภาพ โดยคำนึงถึงผู้บริโภคเป็นสำคัญ กระบวนการผลิตของเราต้องใช้วัตถุดิบอย่างคุ้มค่า บริหารจัดการให้เกิดของเสียให้น้อยที่สุด
มีการจัดการของเสียที่ถูกวิธีเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม แหล่งที่มาและวิธีการได้มาซึ่งของวัตถุดิบต้องสามารถตรวจสอบได้ เพื่อให้มั่นใจว่าในทุกขั้นตอนของการทำงานเป็นไปเพื่อความยั่งยืน

เหนือสิ่งอื่นใด เราเน้นการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าทางอาหาร มีประโยชน์ต่อร่างกาย
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้บริโภค เพราะนั่นคือความสำเร็จร่วมกันอย่างยั่งยืนของเรา

ส่งมอบคุณค่า อย่างมีคุณภาพ

คุณค่าของการสร้างสรรค์
คุณค่า สามารถ สร้างสรรค์ ได้ตลอด ในทุกกระบวนการของการดำเนินงานของธุรกิจจึงสร้างสรรค์เพื่อสร้างประสิทธิภาพให้เกิดขึ้นทุกขั้นตอน ตั้งแต่ต้นทางการผลิตสินค้าจนถึง
มือผู้บริโภค

คุณค่าของการเข้าถึง
การกระจายสินค้าไปถึงมือผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยช่องทางการจำหน่ายที่ครอบคลุมทั่วประเทศ เราส่งมอบทางเลือกที่หลากหลายสำหรับผู้ผลิตในการเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็วและครอบคลุม

คุณค่าของการใส่ใจ
มุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มี คุณค่าที่แท้จริง โดยมีผู้บริโภคเป็นศูนย์กลาง ด้วยความเอาใจใส่อย่างพิถีพิถัน ควบคุมทุกขั้นตอนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่อร่อย
มีประโยชน์ และสะดวกต่อผู้บริโภคที่มีความต้องการหลากหลายในยุคปัจจุบัน

คุณค่าของการดูแล
เราดำเนินงานที่เป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยความรับผิดชอบ และให้การดูแลชุมชนที่อยู่รอบตัว ซึ่งเป็นการสะท้อนถึงจุดยืนขององค์กร ยึดหลักธรรมาภิบาลในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้เป็นบริษัทชั้นนำของคนไทยในธุรกิจสินค้าอุปโภค บริโภค ที่มีคุณธรรมจริยธรรม

Visitors: 151,751